Skip to content

Statement of His Beatitude Sviatoslav, 24 February

His Beatitude Sviatoslav before the icon of Our Lady and Christ at Zarvanytsya

Beloved in God people of Ukraine!

Our country is in danger again!

The treacherous enemy, despite his own commitments and assurances, breaking the basic norms of international law, as an unjust aggressor, stepped on Ukrainian soil, bringing with him death and destruction.

Our Ukraine, which the world fairly called ‘lands of blood’, which has been so many times sprinkled with the blood of martyrs and fighters for the freedom and independence of its people, calls us today to stand up for it—to defend its dignity before God and humanity, its rights for existence and the right to choose one's future.

It is our natural right and sacred duty to defend our land and our people, our state and all that is dearest to us: family, language and culture, history and the spiritual world! We are a peaceful nation that loves children of all nations with Christian love, regardless of origin or belief, nationality or religious identity.

We do not infringe upon others and do not threaten anyone, but we have no right to give our own to anyone! At this historic moment, the voice of our conscience calls us all as one to stand up for a free, united and independent Ukrainian State!

The history of the last century teaches us that all those who started world wars lost them, and the idolaters of war brought only destruction and decline to their own states and peoples.

We believe that in this historic moment the Lord is with us! He, who holds in his hands the fate of the whole world and of each person in particular, is always on the side of the victims of unjust aggression, the suffering and the enslaved. It is He who proclaims His holy Name in the history of every nation, captures and overthrows the mighty of this world with their pride, the conquerors with the illusion of their omnipotence, the proud and insolent with their self-confidence. It is He who grants victory over evil and death. The victory of Ukraine will be the victory of God's power over the meanness and arrogance of man! So it was, is and will be!

Our holy Church-Martyr has always been and always will be with its people! This Church, which has already survived death and resurrection, as the Body of the Risen Christ, over which death has no power, the Lord gave to his people in the baptismal waters of the Dnipro River.

Since then, the history of our people and its Church, the history of their liberation struggles, the history of the incarnation of God's Word and the manifestation of His Spirit of truth in our culture have intertwined forever. And in this dramatic moment, our Church, as a mother and teacher will be with its children, will protect them and serve them in the name of God! In God is our hope and our victory will come from Him!

Today we solemnly proclaim: ‘Our soul and body offer we for our freedom!’ With one heart we pray: ‘Lord, Great and Almighty, protect our beloved Ukraine!’

Holy righteous people, martyrs and confessors of the Ukrainian land, pray and intercede for us before God!

God’s blessing be upon you!

🞤 SVIATOSLAV

Given in Kyiv, at the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ
24 February AD 2022

Улюблений Богом бережений Український народе!

Знову наша Батьківщина в небезпеці!

Віроломний ворог, незважаючи на власні зобов’язання та запевнення, ламаючи основні норми міжнародного права, як несправедливий агресор ступив на українську землю, несучи зі собою смерть і розруху.

Наша Україна, яку світ справедливо назвав «кривавими землями», яка стільки разів була скроплена кров’ю мучеників і борців за свободу і незалежність свого народу, кличе нас сьогодні стати на її захист, – на захист своєї гідності перед Богом і людством, свого права на існування та права на вибір свого майбуття.

Це наше природне право і святий обов’язок боронити свою землю і свій народ, свою державу і все, що є для нас найрідніше: родину, мову і культуру, історію і духовний світ! Ми є мирним народом, який християнською любов’ю любить дітей усіх народів, незважаючи на походження чи переконання, національну чи релігійну приналежність. Ми не зазіхаємо на чуже і не погрожуємо нікому, але і свого нікому не маємо права віддати! У цей історичний момент голос нашого сумління кличе нас усіх як один стати на захист вільної, соборної і незалежної Української Держави!

Істрія минулого століття вчить нас, що всі ті, хто починав світові війни, їх програвали, а ідолопоклонники війни приносили лише знищення і занепад власним державам і народам. Ми віримо, що в цю історичну хвилину Господь Бог є з нами! Він, у руках якого лежить доля всього світу і кожної людини зокрема, є завжди на боці жертви несправедливої агресії, стражденних і поневолених. Це Він, який об’являє своє святе Ім’я в історії кожного народу, вловлює і скидає додолу могутніх світу цього їхньою гординею, завойовників – ілюзією їхньої всемогутності, гордих і зухвалих – їхньою самопевністю. Це Він дарує перемогу над злом і смертю. Перемога України буде перемогою Божої сили над ницістю і зухвальством людини! Так було, є і буде!

Наша свята Церква-мучениця завжди була, є і буде зі своїм народом! Цю Церкву, що вже пережила смерть і воскресінння, як Тіло воскреслого Христа, над яким смерть не має жодної сили, дарував Господь своєму людові в хрещальних водах Дніпра. Відтоді історія нашого народу і його Церкви, історія їх визвольних змагань, історія втілення Божого Слова і вияву Його Духа істини в нашій культурі переплелися навіки. І в цей драматичний момент наша Церква, як мати і учителька, є і буде зі своїми дітьми, буде їх боронити і їм служити в ім’я Боже! У Бозі наша надія і від Нього буде наша перемога!

Сьогодні ми урочисто проголошуємо: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу!». Єдиним серцем і устами молимося: «Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!».

Святі праведники, мученики та ісповідники української землі, моліться і заступайтеся за нас перед Богом!

Благословення Господнє на вас!

🞤 СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового
24 лютого 2022 року Божого